Regulamin wypożyczalni strojów

 1. Osoby korzys­ta­jące z usług wypoży­czalni mają możli­wość wypoży­czenia stro­jów będą­cych na stanie wypoży­czalni według okazanych modeli.
 2. Kostium uważa się za wypoży­c­zony z chwilą, gdy opuści on teren wypoży­czalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
 3. Warunk­iem wypoży­czenia stroju jest okazanie dowodu oso­bis­tego bądź legi­t­y­macji szkol­nej lub stu­denck­iej oraz wpłace­nie kaucji w wysokości ustalonej przez wypożyczalnie.
 4. Wypoży­cza­jący zobow­iązany jest podać wypoży­czalni swoje aktu­alne dane osobowo – adresowo – tele­fon­iczne, dane te będą wyko­rzys­tane wyłącznie do celów obsługi umowy wypożyczenia..
 5. Wypoży­c­zone stroje powinny być zwró­cone w stanie kom­plet­nym i nie gorszym w sto­sunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
 6. Usługa wypoży­czenia trwa od momentu wypoży­czenia do momentu zwrotu stroju do wypoży­czalni lub do momentu rozliczenia się z wypoży­czal­nią w przy­padku nie doko­na­nia zwrotu stroju.
 7. Wypoży­czal­nia pobiera z góry opłatę za wypoży­cze­nie stroju na pod­stawie cen­nika wypoży­czalni obow­iązu­jącego w dniu wypoży­czenia oraz kaucję stanow­iącą zabez­piecze­nie, zwrotną po zda­niu i stroju.
 8. Stan­dar­d­owy okres wypoży­czenia stroju to 1 doba lic­zona od momentu wypoży­czenia stroju (sob­ota oraz niedziela są trak­towane jako 1 doba).
 9. W przy­padku wyraże­nia chęci wypoży­czenia stroju na okres dłuższy wypoży­czal­nia pobiera dodatkową opłatę .
 10. W przy­padku nie zwróce­nia stroju w uzgod­nionym ter­minie wypoży­czal­nia pobiera dodatkową opłatę lic­zoną: stawka stan­dar­d­owa wg cen­nika razy liczbę dni ponad uzgod­niony ter­min korzys­ta­nia ze stroju.
 11. Opłata dodatkowa jest płatna po ustal­e­niu okresu na jaki strój jest wypożyczony.
 12. Osoba wypoży­cza­jąca ponosi odpowiedzial­ność za wypoży­c­zony strój od momentu wypoży­czenia do chwili zwrotu stroju pra­cown­ikowi wypożyczalni.
 13. W przy­padku niedoko­nana zwrotu stroju bądź zniszcze­nie lub uszkodzenia stroju wypoży­cza­jący zobow­iązany jest uiś­cić kwotę stanow­iącą równowartość aktu­al­nej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przy­wróce­nia go do stanu pierwotnego.
 14. Wypoży­czal­nia uprawniona jest do dochodzenia od wypoży­cza­ją­cych wszys­t­kich roszczeń związanych z usługą wypoży­czanie stroju.
 15. W niek­tórych okolicznoś­ci­ach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pra­cown­ika firmy.