Regulamin wypożyczalni strojów

 1. Osoby korzys­ta­jące z usług wypoży­czalni mają możli­wość wypoży­czenia stro­jów będą­cych na stanie wypoży­czalni według okazanych modeli.
 2. Kostium uważa się za wypoży­c­zony z chwilą, gdy opuści on teren wypoży­czalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
 3. Warunk­iem wypoży­czenia stroju jest okazanie dowodu oso­bis­tego bądź legi­t­y­macji szkol­nej lub stu­denck­iej oraz wpłace­nie kaucji (jeśli taka jest wyma­gana) w wysokości ustalonej przez wypożyczalnie.
 4. Wypoży­cza­jący zobow­iązany jest podać wypoży­czalni swoje aktu­alne dane osobowo – adresowo – tele­fon­iczne, dane te będą wyko­rzys­tane wyłącznie do celów obsługi umowy wypoży­czenia. Admin­is­tra­torem udzielonych przez Panią/​Pana infor­ma­cji doty­czą­cych danych osobowych (w zakre­sie: imię i nazwisko, adres zamieszka­nia, numer tele­fonu) jest Janusz Piech­nik z siedz­ibą w Czarkowie 43211 przy ulicy Jas­nej 15, będący pod­miotem prowadzą­cym dla www​.stroje​-pszczyna​.pl. Dane w w/​w zakre­sie są przetwarzanie dla potrzeb pro­cesu obsługi wypoży­czenia stroju z Wypoży­czalni Stro­jów Kar­nawałowych www​.stroje​-pszczyna​.pl, na czas wypoży­czenia do całkowitego zwrotu, zgod­nie z zawartą umową z Wypoży­czal­nią Stro­jów Kar­nawałowych (zgod­nie z art.6 p.1 Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE Ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych).
  Posi­ada Pani/​Pan prawo dostępu do swoich danych, żąda­nia spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarza­nia danych osobowych oraz do wniesienia sprze­ciwu wobec takiego przetwarza­nia w zakre­sie umożli­wia­ją­cym wywiązy­wanie się z umowy wypożyczenia.
 5. Wypoży­c­zone stroje powinny być zwró­cone w stanie kom­plet­nym i nie gorszym w sto­sunku do stanu, w jakim zostały wypoży­c­zone, doty­czy to również pokrow­ców i wiesza­ków. Czysty (może być mokry do wysuszenia).
 6. Usługa wypoży­czenia trwa od momentu wypoży­czenia do momentu zwrotu stroju do wypoży­czalni lub do momentu rozliczenia się z wypoży­czal­nią w przy­padku nie doko­na­nia zwrotu stroju.
 7. Wypoży­czal­nia pobiera z góry opłatę za wypoży­cze­nie stroju na pod­stawie cen­nika wypoży­czalni obow­iązu­jącego w dniu wypoży­czenia oraz kaucję stanow­iącą zabez­piecze­nie, zwrotną po zda­niu i stroju.
 8. Stan­dar­d­owy okres wypoży­czenia stroju to 1 doba lic­zona od momentu wypoży­czenia stroju (sob­ota oraz niedziela są trak­towane jako 1 doba).
 9. W przy­padku wyraże­nia chęci wypoży­czenia stroju na okres dłuższy wypoży­czal­nia pobiera dodatkową opłatę .
 10. W przy­padku nie zwróce­nia stroju w uzgod­nionym ter­minie wypoży­czal­nia pobiera dodatkową opłatę lic­zoną: stawka stan­dar­d­owa wg cen­nika razy liczbę dni ponad uzgod­niony ter­min korzys­ta­nia ze stroju.
 11. Opłata dodatkowa jest płatna po ustal­e­niu okresu na jaki strój jest wypożyczony.
 12. Osoba wypoży­cza­jąca ponosi odpowiedzial­ność za wypoży­c­zony strój od momentu wypoży­czenia do chwili zwrotu stroju pra­cown­ikowi wypożyczalni.
 13. W przy­padku niedoko­nana zwrotu stroju/​dodatków bądź zniszcze­nie lub uszkodzenia stroju/​dodatków, wypoży­cza­jący zobow­iązany jest uiś­cić kwotę stanow­iącą równowartość aktu­al­nej ceny stroju/​dodatków, bądź pokryć koszty naprawy lub przy­wróce­nia go do stanu pierwotnego.
 14. Wypoży­czal­nia wyraża zgodę na samodziel­nie pranie i czyszcze­nie stro­jów o ile pro­cesy pra­nia ich nie niszczy. Zaleca się pranie chemiczne (dla tzw tkanin trud­nych) lub ręczne z delikat­nym odwirowaniem z workach zabez­piecza­ją­cych tkaniny delikatne. Wypoży­czal­nia wyraża zgodę na samodziel­nie pra­sowanie stro­jów w sposób, który nie będzie prowadził do uszkodzeń, ze szczególną uważnoś­cią na aplikacje, naszy­wki itp.
 15. Wypoży­czal­nia uprawniona jest do dochodzenia od wypoży­cza­ją­cych wszys­t­kich roszczeń związanych z usługą wypoży­czanie stroju.
 16. W niek­tórych okolicznoś­ci­ach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pra­cown­ika firmy.