MIKOŁAJ tuż tuż…

9 lat temu
Mikołaj Piotr Łapa

Zaskocz rodz­inę i umów spotkanie ze św. Mikołajem.

W grud­niu na tere­nie powiatu pszczyńskiego można spotkać św. Mikołaja.

Odwiedza on dzieci małe i te nieco więk­sze. Na życze­nie może dostar­czyć Twoje prezenty.
Spotkanie z Mikoła­jem – trwa około 20 minut. Św. Mikołaj bawi się razem z dziećmi. Ma czas, aby sprawdzić jak dzieci się uczą. Nie będzie prezen­tów bez przy­go­towanych wcześniej piosenek, wier­szyków oraz wys­tępów. Jak trzeba, to starzec z białą brodą ostrzega i prosi o dobre zachowanie przez najbliższy rok. W ostat­nim cza­sie Mikołaj wracał do siebie ze smoczkami i butelkami dzieci, które postanow­iły je oddać.
Osoby zain­tere­sowane pros­zone są o kon­takt pod nr tele­fonu 502034366. Prosimy o rez­erwację daty i ter­minu. W Pszczynie i okoli­cach św. Mikołaj będzie prze­by­wał do końca świąt.

Wyślij znajomemu